Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

Dokumenty

Do pobrania: Regulaminy - Regulaminy - Gmina Iłów (ilow.pl)

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Adres strony:  https://ilow.naszgok.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.04.2021r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa Strona www i BIP zbudowana jest według wytycznych WCAG 2.1, czyli pod względem budowy spełnia założenia ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.04.08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: gok.ilow@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 24 277 41 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kunz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie

ul. Płocka 8,

09-535 Iłów

Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Płockiej, prowadzą do niego stopnie, z tyłu budynku, od strony parkingu jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej parteru) prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę,ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Działalność w której biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywa się na parterze.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0, w holu głównym na wprost od wejścia głównego. Jest ona oznakowana i dostępna. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie GOK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W GOK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny